Hulp vertaling 1300 woorden van EN naar NL

Here, you can discuss all grammar-related topics. If you are not sure in which subforum you should post your question, post it anyway and the moderators will move it to the right place.
Post Reply
empec
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Fri Oct 09, 2015 5:29 pm
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Male

Hulp vertaling 1300 woorden van EN naar NL

Post by empec » Fri Oct 09, 2015 5:46 pm

Hallo allen,

Ik heb hier een document die ik vertaald heb vanuit het Engels naar het Nederlands en ben benieuwd of dit na gekeken kan worden op spellingsfouten en verkeerde zinsopbouw. Het document telt tussen de 1300-1400 woorden.

De laatste zin van 2.1 hoeft niet vertaalt te worden aangezien de Engelse zin niet klopt.

Alvast bedankt!


Statement of Principles

Verklaring van PrincipesThe individuals who signed this declaration want to place on record for the future the principles that drive us to actively lay the groundwork for the establishment of a truly strong and effective movement against the techno-industrial system.

De mensen die deze verklaring ondertekend hebben willen voor de toekomst de principes, die ons actief voortbewegen voor het oprichten van een echt sterke en effectieve beweging tegen het technologische-industriële systeem zwart, op wit hebben.


1. Our Principles

1. Onze PrincipesThe principles that guide our activity are:

De principes die onze activiteiten begeleiden zijn:


1. Autonomy of the Wild. We understand “the Wild” (also “wild Nature”) to be everything that is not artificial and whose operation is autonomous. The Wild is the part of Nature that is untamed, that is not subject to the control and management of human beings (or of the technological systems built by them), even if human beings can be part of it. Therefore, we also consider as part of the Wild, human nature itself, i.e., the part of the mind and of human behavior that is innate and the biological consequence of evolution by natural selection. The autonomy of the wild part of human beings is what we call “freedom.” Our position is that the autonomy of the Wild is the most important value to which all other values are subordinate. We consider bad (worthy of our rejection) everything that violates the autonomy of wild Nature. In consequence, this value is the fundamental principle from which we derive the rest of our ideology and which inspires our objectives and activities.

1. Autonomie van de Wildernis. Wij verstaan “de Wildernis” (ook wel “wilde Natuur”) als alles wat niet kunstmatig is en wiens werking zelfstandig is. De Wildernis is een deel van de Natuur die ongetemd is en niet onderworpen is aan controle of beheer van mensen (of door technologische systemen door hen gebouwd), zelfs als de mens er deel van kan uitmaken. Daarom beschouwen wij menselijke natuur ook als deel van de Wildernis, d.w.z., het deel van de geest en menselijk gedrag dat is aangeboren en de biologische gevolgen van evolutie door natuurlijke selectie. De autonomie van de wildernisdeel van de mens is wat wij “vrijheid” noemen. Ons standpunt is dat de autonomie van de Wildernis de belangrijkste waarde is waar alle andere waarden ondergeschikt aan zijn. Wij beschouwen alles dat in strijd is met de autonomie van de wildernis als “slecht” (verdient onze afwijzing). Als gevolg daarvan, is dit ons grondbeginsel waaruit de rest van onze ideologie is ontleend en die onze doelstellingen en activeiten inspireert.


2. Rejection of techno-industrial society and of civilization. Our fundamental principle being respect toward wild Nature, we consider bad all social systems that inevitably work against the above-mentioned autonomy. We consider that, at least, all forms of civilized society (i.e., with cities) are unavoidably contrary to this principle and therefore bad. And, out of all the forms of civilized society, we consider technoindustrial society (the social system whose technology is based on the combustion engine and electric power) especially harmful for the autonomy of the Wild, due to the fact that the enormous development of its technologies affects many aspects of the functioning of wild Nature that before this society remained untamed, in addition to interfering to a greater degree with those aspects of the Wild whose dynamics were subjected to a lesser extent in other previous forms of society.

2. Afwijzing van technologische-industriële samenleving en van beschaving. Dankzij ons basisprincipe, zijnde respect naar de wildernis, beschouwen wij alle sociale systemen die onvermijdelijk in strijd staan met de bovengenoemde autonomie als slecht. Wij beschouwen, in elk geval, dat alle vormen van een beschaafde samenleving (d.w.z., met steden) onvermijdelijk in strijd staan dit basisprincipe en daarom slecht zijn. En, van alle vormen van een beschaafde samenleving beschouwen wij in het bijzonder vooral de technologische-industriële (het sociale systeem wiens technologie gebaseerd is op verbrandingsmotoren en elektriciteit) samenleving als schadelijk voor de Wildernis vanwege het feit dat de enorme ontwikkeling van haar technologie invloed heeft op veel functionerende aspecten van de wildernis, diet voor het bestaan van deze samenleving ongetemd bleef, daarnaast/naast het feit dat het niet kan worden vertaald omdat de engelse zin niet klopt.


2. Our Ideal

2. Ons ideaalWe also believe that a positive social ideal is necessary and useful to inspire our fight. The majority of people prefer to fight for a positive ideal in order to combat only a few negative facts. Our ideal is the nomadic hunter/gatherer way of life, since it is the form of human society that is least harmful to wild Nature and that best suits our nature.

Wij zijn ook van mening dat een positief maatschappelijk ideaal nodig en nuttig is om onze strijd te inspireren. De meerderheid vecht bij voorkeur voor een positief ideaal om slechts een paar negatieve feiten te bestrijden. Ons ideaal is de nomadisch jager/verzamelaar’s levenswijze, aangezien deze vorm van menselijke samenleving het minst schadelijk is voor de Wildernis en het best bij onze aard past.


3. Our Objective

3. Ons doelHowever, we do not believe that the conscious and planned implementation of a model social ideal can be achieved without the model being perverted and/or having serious and unforeseen negative consequences, and this would be especially true in the case of the nomadic hunter/gatherer way of life. Therefore, although we consider desirable the disappearance of all forms of civilized society and even all forms of society apart from the nomadic hunter/gatherer way of life, we do not see any practical way by which this can be achieved.

Wij geloven echter niet dat een bewust en geplande implementatie van een sociaal ideaal model kan worden bereikt zonder dat het model pervers en/of het serieuze en onverwachte negatieve gevolgen heeft, en dit zou vooral het geval zijn voor de nomadish jager/verzamelaar’s levenswijze. Hoewel wij graag alle vormen van beschaafde samenleving en zelfs alle vormen van samenlevingen anders dan de nomadish jager/verzamelaar’s levenswijze zien verdwijnen, zien wij geen praktische manier om dit doel te bereiken.


However, these outlined principles suggest a clear goal: the complete destruction of the techno-industrial system. If the techno-industrial form of society is the form of society that most threatens the autonomy of the Wild, then this society must be eliminated. Therefore, a movement that is based on the above principles must have as its fundamental objective the end of techno-industrial society.

Deze beschreven principes stellen echter een duidelijk doel voor: de volledige vernietiging van het technologische-industriële systeem. Als de technologische-industriële vorm van samenleving de autonomie van de Wildernis het meest bedreigt dan moet deze samenleving worden geëlimineerd. Daarom moet een beweging die gabasseerd is op de bovengenoemde principes, het einde van de technologische-industrële sameningleving als hoofddoel hebben.


Unlike the end of civilization or of any other form of pre-industrial society different from the nomadic hunter/gatherer one, we believe that the objective of the definitive disappearance of techno-industrial society can be achieved if in the future there are certain material conditions (a great crisis, that is to say, a severe weakening of the techno-industrial system). In fact, we believe that it is likely that these material conditions will happen by themselves.

In tegenstelling tot het einde van beschaving of elke andere vorm van pre-industrële samenleving anders dan de nomadisch jager/verzamelaar’s levenswijze, geloven wij dat definitieve verdwijning van de technologische-industriële samenleving kan worden bereikt wanneer er in de toekomst zekere materiële voorwaarde(n) is/zijn (een grote crisis, d.w.z., een ernstige verzwakking van de technologische-industriële samenleving). Wij geloven echter dat deze materiële voorwaarde(n) waarschijnlijk vanuit zichzelf zal/zullen ontstaan.


4. Our Work

4. Onze werkzaamhedenThe work of the movement must be:

De werkzaamheden van de beweging moeten zijn:


1. The development and diffusion of an ideology based on the identified principles and goals.
2. The gathering and organizing of all appropriate individuals (see point 5) so that the movement can be strengthened and it can prepare to try to bring the techno-industrial system down permanently when it is in crisis.
3. The facilitation and arrival of the crisis of the techno-industrial system, to the extent possible.

1. De ontwikkeling en verspreiding van een ideologie die gebaseerd is op de vastgestelde principes en doelen.
2. Het verzamelen en organiseren van alle juist personen (zie punt 5) zodat de beweging kan worden versterkt en zich bereid om de technologische-industrieële samenleving permanent neer te halen wanneer het zich bekeert in crisis.
3. Het faciliteren en verwelkomen van de technologische-industriële system crisis, voor tot zover mogelijk.


5. Dangers to Avoid

5. Gevaren te vermijdenSo that the movement turns out to be truly effective and stays loyal to its principles and purpose, it is crucial to keep in mind that all social systems generate an ideology (a more of less coherent set of ideas and values) that justifies and promotes their maintenance and material development. On the other hand, it is also necessary to take into account that techno-industrial society cannot be effectively combated based on the values and ends of the same social system, which is to be destroyed. To this end, it is very important to reject progressivism, humanism and leftism. Here is a brief explanation of each of them:

Omdat elk sociaal systeem een ideologie (min of meer een samenhangend geheel van waarden en ideeën) opwekt wat haar onderhoud en materiële ontwikkeling rechtvaardigt en stimuleert is het van essentieel belang dat de beweging trouw blijft aan haar principles en doeleinde will het een echt effectief beweging zijn. Anderzijds is het ook noodzakelijk om te weten dat de technologische-industriële samenleving niet effectief kan worden bestreden met waarden en uiteinden van het sociale systeem dat we proberen te bestrijden. Daarom is het zeer belangrijk dat het progressivisme, humanisme en het linksisme worden afgewezen. Hier is een korte uitleg van elk van hen:


1. Of the various ideas that form the fundamentals of the ideology of industrial society, progress (the idea that the development of society is unquestionably good) is one of the most important. Progress implies the assumption that any shift to greater social complexity and size is a fundamental improvement for human beings, society and even the world. Progress means that the gradual development of human societies towards ever-increasing destruction and subjugation of wild Nature is a good thing. This is just the opposite of how we interpret this process. Progressivism is the attitude of assuming and defending progress.

1. Van de verschillende ideën die gezamenlijk de basis vormen van de ideologie van de industriële samenleving is vooruitgang (het idee dat de ontwikkeling van de samenleving onbetwistbaar goed is) het belangrijkst.Vooruitgang impliceert de veronderstelling dat iedere verandering naar een groter sociale samengesteldheid en formaat een fundamentele vooruitgang voor de mensheid, maatschappij en zelfs de wereld is. Vooruitgang betekent dat de geleidelijke ontwikkeling van de menselijke maantschappijen richting een steeds groeiende verwoesting en onderwerping van de wildernis een goede zaak is. Dit is precies het tegenovergestelde van hoe wij dit proces interperteren. Het progressivisme is een/de houding van veronderstelling en verdedigen van vooruitgang.


2. Humanism is a set of ideas that exalts “the human,” considering it superior and alien to Nature. Humanism distorts or even despises the notion of human nature (besides wild Nature in general), generating a distorted image of our species that considers “human” (i.e., worthy of respect, good) only those traits, actions, and products of human beings that, not coincidentally, are fundamentally suitable to the requirements of civilized life. Humanism considers “non-human” (bad and despicable) traits, actions and products of human beings that do not comply with the requirements of civilized life. Humanism is, therefore, contrary to any ideology that takes the Wild as its fundamental value.

2. Het humanisme is een set van ideën dat ‘de mens’ verheft, en overweegt dat het superieur en een vreemdeling van de wildernis. Het humanisme vervormt of zelfs veracht de notie van menselijke natuur (naast wildernis in het algemeen), waardoor het een vervormt beeld genereerd van onze soort die beschouwt alleen de eigenschappen , handelingen, en producten van de mensheid -- niet toevallig -- ‘menselijk’ (d.w.z., verdient respect, goed/braaf) als fundamenteel geschikt aan de eisen van het beschaafde leven. Het humanism beschouwt eigenschappen, handelingen en producten van de mensheid als “niet menselijk” (vals en verachtelijk) wanneer het niet voldoet aan de eisen van het beschaafde leven. Het humanisme is daarom in strijd met elke ideologie die de Wildernis als zijn fundamentele waarde neemt.


3. Leftism is a current, derived from humanism, that adjusts humanism to the demands of modern industrial society. The basic features of leftism are the defense of equality, of solidarity beyond the natural group of friends or family, and an ideally harmonious society (without conflict, without problems). Leftism is, if anything, the most dangerous of the three trends identified here, since, in addition to justifying the techno-industrial system by defending its fundamental ideas and values, it serves as the system’s self-defense mechanism due to its pseudo-rebellious character. The rebel image of leftist struggles attracts many people unsatisfied with techno-industrial society, channeling their discontent to offer them a way to vent it in a manner innocuous to or even useful to the techno-industrial system. And, vice versa, the people aligned with leftism often feel attracted to currents and movements that seem rebellious to them, absorbing, invading and ruining the movements by replacing, modifying or perverting principles and goals to fit their leftist beliefs.

3.
Het linksisme is een stroming, afgeleid van het humanisme, die het humanisme aanpast aan de eisen van de moderne industriële samenleving. De basis kenmerken van de linksist is het verdedigen van gelijkheid, van solidariteit buiten natuurlijke groep vrienden of familie, en van een idealiter harmonieuze samenleving (zonder conflict, zonder problemen). Van de drie stromingen die wij hier identificeren is het linksisme het meest gevaarlijk, sinds het, naast het rechtvaardigen van het technologische-industriële systeem door het te verdedigen van haar fundementele ideën en waardes, dient als het systeem’s zelfverdedigings mechanisme vanwege haar schijn-rebelse karakter. Het rebelse beeld van de strijd van de linksist geeft, de mensen die ontevreden zijn met het technologische-industriële systeem, de gelegenheid om stoom af te blazen die onschadelijk of zelfs nuttig is voor het technologische-industriële systeem. En omgekeerd, de mensen die uitgelijnd zijn met het linksisme voelen zich aangetrokken tot stromingen en bewegingen die voor hun opstanding lijken, absorberend, binnenvallend, en verpesten de beweging door het te vervangen, modificeren of verdraaien van principes en doelen die passen bij hun linkse overtuigingen.


It is for this reason that a movement against techno-industrial society that wants to be truly effective must pay special attention to maintaining a distance from all forms of leftism, expressing clearly and unequivocally its disdain for them, and keeping away from other leftists and similar undesirable people (the impractical, the inefficient, the irrational, the unbalanced, etc.).

Dit is ook de reden waarom een echt effectieve beweging die in strijd staat met de technologische-industriële samenleving bijzondere aandacht moet besteden aan het afstand houden van elke linkse vorm en elke linksist en soortgelijke ongewenste personen (de onpraktische, inefficiente, de irrationele, ongebalanseerde, etc.), en het duidelijk en ondubbelzinnig uitdrukken van minachting voor hen.


The rejection of all forms of progressivism, humanism and leftism, the attack on the values of the techno-industrial system and the dissemination of our ideas are requirements to ensure that the activity of our movement is truly effective, but it is important to always remember that these things are not the goal of our activity. The goal is, and must always be, to put an end to the techno-industrial system, which is neither only nor mainly an ideological system, but fundamentally a material one. It is not a question of substituting the ideology of the system with ours, but of ending its physical existence.

Afwijzing van alle vormen van progressivisme, humanisme and linksisme, de aanval op de waarden van het technologische-industriële systeem en de verspreiding van onze ideën zijn vereisten om er zeker van te zijn dat de werkzaamheid van onze beweging echt effectief is, maar het is belangrijk om te onthouden dat deze dingen niet het doel is van onze werkzaakheid. Het einde van het technologische-industriële systeem is en moet altijd het doel zijn die niet alleen noch hoofdzakelijk een ideologisch systeem, maar fundamenteel een stoffelijk systeem is. Het is niet een kwestie van vervangen van de ideologie van het systeem met onze ideologie, maar het beëindigen van het fysieke bestaan ervan.

ngonyama
Superlid
Posts: 1317
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Hulp vertaling 1300 woorden van EN naar NL

Post by ngonyama » Sat Oct 10, 2015 8:44 pm

empec wrote:Hallo allen,

Ik heb hier een document die ik vertaald heb vanuit het Engels naar het Nederlands en ben benieuwd of dit na gekeken kan worden op spellingsfouten en verkeerde zinsopbouw. Het document telt tussen de 1300-1400 woorden.

De laatste zin van 2.1 hoeft niet vertaaltvertaald te worden aangezien de Engelse zin niet klopt.

Alvast bedankt!


Statement of Principles

Verklaring van PrincipesThe individuals who signed this declaration want to place on record for the future the principles that drive us to actively lay the groundwork for the establishment of a truly strong and effective movement against the techno-industrial system.

De mensen die deze verklaring ondertekend hebben willen voor de toekomst de principes vastleggen, die ons actief voortbewegen voorertoe bewegen het oprichten van een echt sterke en effectieve beweging tegen het technologische-industriële systeem op te richten zwart, op wit hebben.

De personen die deze verklaring ondertekend hebben, willen voor de toekomst de beginselen vastleggen die hen ertoe bewegen een echt sterke en effective beweging tegen het technologisch-industriële systeem op the richten.


Zo, en verder ga ik niet en wel om politieke redenen. Al veertig jaar wordt de oplossing van het complex van vraagstukken dat ik gemakshalve maar even als Global Warming zal aanduiden gehinderd door dit soort zweverige haat tegen ons technologen. We hadden dat namelijk al lang hebben kunnen oplossen als de rest van de mensheid eens wat meer naar ons wetenschappers en techonologen had willen luisteren. Nu staan we dus al met de tenen over de afgrond. De waarheid is dat als de mensheid de komende eeuw niet uit wil sterven jij en mensen zoals jij ons wetenschappers en technologen keihard nodig zult hebben. En niet alleen maar om je belabberde Nederlands te verbeteren.
1. Our Principles

1. Onze PrincipesThe principles that guide our activity are:

De principes die onze activiteiten begeleiden zijn:


1. Autonomy of the Wild. We understand “the Wild” (also “wild Nature”) to be everything that is not artificial and whose operation is autonomous. The Wild is the part of Nature that is untamed, that is not subject to the control and management of human beings (or of the technological systems built by them), even if human beings can be part of it. Therefore, we also consider as part of the Wild, human nature itself, i.e., the part of the mind and of human behavior that is innate and the biological consequence of evolution by natural selection. The autonomy of the wild part of human beings is what we call “freedom.” Our position is that the autonomy of the Wild is the most important value to which all other values are subordinate. We consider bad (worthy of our rejection) everything that violates the autonomy of wild Nature. In consequence, this value is the fundamental principle from which we derive the rest of our ideology and which inspires our objectives and activities.

1. Autonomie van de Wildernis. Wij verstaan “de Wildernis” (ook wel “wilde Natuur”) als alles wat niet kunstmatig is en wiens werking zelfstandig is. De Wildernis is een deel van de Natuur die ongetemd is en niet onderworpen is aan controle of beheer van mensen (of door technologische systemen door hen gebouwd), zelfs als de mens er deel van kan uitmaken. Daarom beschouwen wij menselijke natuur ook als deel van de Wildernis, d.w.z., het deel van de geest en menselijk gedrag dat is aangeboren en de biologische gevolgen van evolutie door natuurlijke selectie. De autonomie van de wildernisdeel van de mens is wat wij “vrijheid” noemen. Ons standpunt is dat de autonomie van de Wildernis de belangrijkste waarde is waar alle andere waarden ondergeschikt aan zijn. Wij beschouwen alles dat in strijd is met de autonomie van de wildernis als “slecht” (verdient onze afwijzing). Als gevolg daarvan, is dit ons grondbeginsel waaruit de rest van onze ideologie is ontleend en die onze doelstellingen en activeiten inspireert.


2. Rejection of techno-industrial society and of civilization. Our fundamental principle being respect toward wild Nature, we consider bad all social systems that inevitably work against the above-mentioned autonomy. We consider that, at least, all forms of civilized society (i.e., with cities) are unavoidably contrary to this principle and therefore bad. And, out of all the forms of civilized society, we consider technoindustrial society (the social system whose technology is based on the combustion engine and electric power) especially harmful for the autonomy of the Wild, due to the fact that the enormous development of its technologies affects many aspects of the functioning of wild Nature that before this society remained untamed, in addition to interfering to a greater degree with those aspects of the Wild whose dynamics were subjected to a lesser extent in other previous forms of society.

2. Afwijzing van technologische-industriële samenleving en van beschaving. Dankzij ons basisprincipe, zijnde respect naar de wildernis, beschouwen wij alle sociale systemen die onvermijdelijk in strijd staan met de bovengenoemde autonomie als slecht. Wij beschouwen, in elk geval, dat alle vormen van een beschaafde samenleving (d.w.z., met steden) onvermijdelijk in strijd staan dit basisprincipe en daarom slecht zijn. En, van alle vormen van een beschaafde samenleving beschouwen wij in het bijzonder vooral de technologische-industriële (het sociale systeem wiens technologie gebaseerd is op verbrandingsmotoren en elektriciteit) samenleving als schadelijk voor de Wildernis vanwege het feit dat de enorme ontwikkeling van haar technologie invloed heeft op veel functionerende aspecten van de wildernis, diet voor het bestaan van deze samenleving ongetemd bleef, daarnaast/naast het feit dat het niet kan worden vertaald omdat de engelse zin niet klopt.


2. Our Ideal

2. Ons ideaalWe also believe that a positive social ideal is necessary and useful to inspire our fight. The majority of people prefer to fight for a positive ideal in order to combat only a few negative facts. Our ideal is the nomadic hunter/gatherer way of life, since it is the form of human society that is least harmful to wild Nature and that best suits our nature.

Wij zijn ook van mening dat een positief maatschappelijk ideaal nodig en nuttig is om onze strijd te inspireren. De meerderheid vecht bij voorkeur voor een positief ideaal om slechts een paar negatieve feiten te bestrijden. Ons ideaal is de nomadisch jager/verzamelaar’s levenswijze, aangezien deze vorm van menselijke samenleving het minst schadelijk is voor de Wildernis en het best bij onze aard past.


3. Our Objective

3. Ons doelHowever, we do not believe that the conscious and planned implementation of a model social ideal can be achieved without the model being perverted and/or having serious and unforeseen negative consequences, and this would be especially true in the case of the nomadic hunter/gatherer way of life. Therefore, although we consider desirable the disappearance of all forms of civilized society and even all forms of society apart from the nomadic hunter/gatherer way of life, we do not see any practical way by which this can be achieved.

Wij geloven echter niet dat een bewust en geplande implementatie van een sociaal ideaal model kan worden bereikt zonder dat het model pervers en/of het serieuze en onverwachte negatieve gevolgen heeft, en dit zou vooral het geval zijn voor de nomadish jager/verzamelaar’s levenswijze. Hoewel wij graag alle vormen van beschaafde samenleving en zelfs alle vormen van samenlevingen anders dan de nomadish jager/verzamelaar’s levenswijze zien verdwijnen, zien wij geen praktische manier om dit doel te bereiken.


However, these outlined principles suggest a clear goal: the complete destruction of the techno-industrial system. If the techno-industrial form of society is the form of society that most threatens the autonomy of the Wild, then this society must be eliminated. Therefore, a movement that is based on the above principles must have as its fundamental objective the end of techno-industrial society.

Deze beschreven principes stellen echter een duidelijk doel voor: de volledige vernietiging van het technologische-industriële systeem. Als de technologische-industriële vorm van samenleving de autonomie van de Wildernis het meest bedreigt dan moet deze samenleving worden geëlimineerd. Daarom moet een beweging die gabasseerd is op de bovengenoemde principes, het einde van de technologische-industrële sameningleving als hoofddoel hebben.


Unlike the end of civilization or of any other form of pre-industrial society different from the nomadic hunter/gatherer one, we believe that the objective of the definitive disappearance of techno-industrial society can be achieved if in the future there are certain material conditions (a great crisis, that is to say, a severe weakening of the techno-industrial system). In fact, we believe that it is likely that these material conditions will happen by themselves.

In tegenstelling tot het einde van beschaving of elke andere vorm van pre-industrële samenleving anders dan de nomadisch jager/verzamelaar’s levenswijze, geloven wij dat definitieve verdwijning van de technologische-industriële samenleving kan worden bereikt wanneer er in de toekomst zekere materiële voorwaarde(n) is/zijn (een grote crisis, d.w.z., een ernstige verzwakking van de technologische-industriële samenleving). Wij geloven echter dat deze materiële voorwaarde(n) waarschijnlijk vanuit zichzelf zal/zullen ontstaan.


4. Our Work

4. Onze werkzaamhedenThe work of the movement must be:

De werkzaamheden van de beweging moeten zijn:


1. The development and diffusion of an ideology based on the identified principles and goals.
2. The gathering and organizing of all appropriate individuals (see point 5) so that the movement can be strengthened and it can prepare to try to bring the techno-industrial system down permanently when it is in crisis.
3. The facilitation and arrival of the crisis of the techno-industrial system, to the extent possible.

1. De ontwikkeling en verspreiding van een ideologie die gebaseerd is op de vastgestelde principes en doelen.
2. Het verzamelen en organiseren van alle juist personen (zie punt 5) zodat de beweging kan worden versterkt en zich bereid om de technologische-industrieële samenleving permanent neer te halen wanneer het zich bekeert in crisis.
3. Het faciliteren en verwelkomen van de technologische-industriële system crisis, voor tot zover mogelijk.


5. Dangers to Avoid

5. Gevaren te vermijdenSo that the movement turns out to be truly effective and stays loyal to its principles and purpose, it is crucial to keep in mind that all social systems generate an ideology (a more of less coherent set of ideas and values) that justifies and promotes their maintenance and material development. On the other hand, it is also necessary to take into account that techno-industrial society cannot be effectively combated based on the values and ends of the same social system, which is to be destroyed. To this end, it is very important to reject progressivism, humanism and leftism. Here is a brief explanation of each of them:

Omdat elk sociaal systeem een ideologie (min of meer een samenhangend geheel van waarden en ideeën) opwekt wat haar onderhoud en materiële ontwikkeling rechtvaardigt en stimuleert is het van essentieel belang dat de beweging trouw blijft aan haar principles en doeleinde will het een echt effectief beweging zijn. Anderzijds is het ook noodzakelijk om te weten dat de technologische-industriële samenleving niet effectief kan worden bestreden met waarden en uiteinden van het sociale systeem dat we proberen te bestrijden. Daarom is het zeer belangrijk dat het progressivisme, humanisme en het linksisme worden afgewezen. Hier is een korte uitleg van elk van hen:


1. Of the various ideas that form the fundamentals of the ideology of industrial society, progress (the idea that the development of society is unquestionably good) is one of the most important. Progress implies the assumption that any shift to greater social complexity and size is a fundamental improvement for human beings, society and even the world. Progress means that the gradual development of human societies towards ever-increasing destruction and subjugation of wild Nature is a good thing. This is just the opposite of how we interpret this process. Progressivism is the attitude of assuming and defending progress.

1. Van de verschillende ideën die gezamenlijk de basis vormen van de ideologie van de industriële samenleving is vooruitgang (het idee dat de ontwikkeling van de samenleving onbetwistbaar goed is) het belangrijkst.Vooruitgang impliceert de veronderstelling dat iedere verandering naar een groter sociale samengesteldheid en formaat een fundamentele vooruitgang voor de mensheid, maatschappij en zelfs de wereld is. Vooruitgang betekent dat de geleidelijke ontwikkeling van de menselijke maantschappijen richting een steeds groeiende verwoesting en onderwerping van de wildernis een goede zaak is. Dit is precies het tegenovergestelde van hoe wij dit proces interperteren. Het progressivisme is een/de houding van veronderstelling en verdedigen van vooruitgang.


2. Humanism is a set of ideas that exalts “the human,” considering it superior and alien to Nature. Humanism distorts or even despises the notion of human nature (besides wild Nature in general), generating a distorted image of our species that considers “human” (i.e., worthy of respect, good) only those traits, actions, and products of human beings that, not coincidentally, are fundamentally suitable to the requirements of civilized life. Humanism considers “non-human” (bad and despicable) traits, actions and products of human beings that do not comply with the requirements of civilized life. Humanism is, therefore, contrary to any ideology that takes the Wild as its fundamental value.

2. Het humanisme is een set van ideën dat ‘de mens’ verheft, en overweegt dat het superieur en een vreemdeling van de wildernis. Het humanisme vervormt of zelfs veracht de notie van menselijke natuur (naast wildernis in het algemeen), waardoor het een vervormt beeld genereerd van onze soort die beschouwt alleen de eigenschappen , handelingen, en producten van de mensheid -- niet toevallig -- ‘menselijk’ (d.w.z., verdient respect, goed/braaf) als fundamenteel geschikt aan de eisen van het beschaafde leven. Het humanism beschouwt eigenschappen, handelingen en producten van de mensheid als “niet menselijk” (vals en verachtelijk) wanneer het niet voldoet aan de eisen van het beschaafde leven. Het humanisme is daarom in strijd met elke ideologie die de Wildernis als zijn fundamentele waarde neemt.


3. Leftism is a current, derived from humanism, that adjusts humanism to the demands of modern industrial society. The basic features of leftism are the defense of equality, of solidarity beyond the natural group of friends or family, and an ideally harmonious society (without conflict, without problems). Leftism is, if anything, the most dangerous of the three trends identified here, since, in addition to justifying the techno-industrial system by defending its fundamental ideas and values, it serves as the system’s self-defense mechanism due to its pseudo-rebellious character. The rebel image of leftist struggles attracts many people unsatisfied with techno-industrial society, channeling their discontent to offer them a way to vent it in a manner innocuous to or even useful to the techno-industrial system. And, vice versa, the people aligned with leftism often feel attracted to currents and movements that seem rebellious to them, absorbing, invading and ruining the movements by replacing, modifying or perverting principles and goals to fit their leftist beliefs.

3.
Het linksisme is een stroming, afgeleid van het humanisme, die het humanisme aanpast aan de eisen van de moderne industriële samenleving. De basis kenmerken van de linksist is het verdedigen van gelijkheid, van solidariteit buiten natuurlijke groep vrienden of familie, en van een idealiter harmonieuze samenleving (zonder conflict, zonder problemen). Van de drie stromingen die wij hier identificeren is het linksisme het meest gevaarlijk, sinds het, naast het rechtvaardigen van het technologische-industriële systeem door het te verdedigen van haar fundementele ideën en waardes, dient als het systeem’s zelfverdedigings mechanisme vanwege haar schijn-rebelse karakter. Het rebelse beeld van de strijd van de linksist geeft, de mensen die ontevreden zijn met het technologische-industriële systeem, de gelegenheid om stoom af te blazen die onschadelijk of zelfs nuttig is voor het technologische-industriële systeem. En omgekeerd, de mensen die uitgelijnd zijn met het linksisme voelen zich aangetrokken tot stromingen en bewegingen die voor hun opstanding lijken, absorberend, binnenvallend, en verpesten de beweging door het te vervangen, modificeren of verdraaien van principes en doelen die passen bij hun linkse overtuigingen.


It is for this reason that a movement against techno-industrial society that wants to be truly effective must pay special attention to maintaining a distance from all forms of leftism, expressing clearly and unequivocally its disdain for them, and keeping away from other leftists and similar undesirable people (the impractical, the inefficient, the irrational, the unbalanced, etc.).

Dit is ook de reden waarom een echt effectieve beweging die in strijd staat met de technologische-industriële samenleving bijzondere aandacht moet besteden aan het afstand houden van elke linkse vorm en elke linksist en soortgelijke ongewenste personen (de onpraktische, inefficiente, de irrationele, ongebalanseerde, etc.), en het duidelijk en ondubbelzinnig uitdrukken van minachting voor hen.


The rejection of all forms of progressivism, humanism and leftism, the attack on the values of the techno-industrial system and the dissemination of our ideas are requirements to ensure that the activity of our movement is truly effective, but it is important to always remember that these things are not the goal of our activity. The goal is, and must always be, to put an end to the techno-industrial system, which is neither only nor mainly an ideological system, but fundamentally a material one. It is not a question of substituting the ideology of the system with ours, but of ending its physical existence.

Afwijzing van alle vormen van progressivisme, humanisme and linksisme, de aanval op de waarden van het technologische-industriële systeem en de verspreiding van onze ideën zijn vereisten om er zeker van te zijn dat de werkzaamheid van onze beweging echt effectief is, maar het is belangrijk om te onthouden dat deze dingen niet het doel is van onze werkzaakheid. Het einde van het technologische-industriële systeem is en moet altijd het doel zijn die niet alleen noch hoofdzakelijk een ideologisch systeem, maar fundamenteel een stoffelijk systeem is. Het is niet een kwestie van vervangen van de ideologie van het systeem met onze ideologie, maar het beëindigen van het fysieke bestaan ervan.

empec
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Fri Oct 09, 2015 5:29 pm
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Male

Re: Hulp vertaling 1300 woorden van EN naar NL

Post by empec » Sun Oct 11, 2015 12:56 pm

Zijn we hier om een ideologie te bespreken? ;p

Bovendien, hoeven we niets op te lossen in een nomadisch jagers/verzamelaars manier van leven. Denkt u wel?

Post Reply