Plaats van het "object"

Een hoekje voor absolute beginners. Hier schrijf je alleen eenvoudige zinnen en over eenvoudige onderwerpen / A corner for absolute beginners. Here, you only write simple phrases and about simple topics.
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Plaats van het "object"

Post by Crecker » Tue Sep 22, 2015 1:51 pm

Hallo iedereen! :) Ik ben terug na een lang tijdje! Maar ik heb bijna alle nieuwe onderwerpen toch maar gelezen. Maar mijn Nederlands zou erger kunnen zijn geworden...

Dit is mijn vraag: Neigen jullie tot het plaatsen van het "object" van een zin aan het einde van die zin?

Voorbeeld: een tijdje geleden schreef ik een e-mail in het Nederlands naar mijn vriend en hij antwoordde met een verbeterd Nedelands. Ik heb het zien dat zijn verbeteringen meestal woordvolgorde verbeteringen waren.

(Let de formele toon niet op!)

Mijn e-mail:
[...]
u kunt de gegevens voor het domein *** hier als bijlage vinden.
Alstublieft, meldt u elke veranderingen naar deze e-mailadres indien u er enige maakt. Dank u wel.
[...]


Verbeterde e-mail:
[...]
in bijlage vindt u de gegevens voor het domein ***.
We vragen u om alstublieft elke wijziging naar dit e-mailadres door te sturen. Dank u wel.
[...]


Dank u wel :)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Plaats van het "object"

Post by ngonyama » Tue Sep 22, 2015 10:47 pm

Crecker wrote:Hallo iedereen! :) Ik ben terug na een lang tijdje! Maar ik heb bijna alle nieuwe onderwerpen toch maar gelezen. Maar mijn Nederlands zou erger kunnen zijn geworden...

Dit is mijn vraag: Neigen jullie tot het plaatsen van het "object" van een zin aan het einde van die zin?

Voorbeeld: een tijdje geleden schreef ik een e-mail in het Nederlands naar mijn vriend en hij antwoordde met een verbeterd Nedelands. Ik heb het zien dat zijn verbeteringen meestal woordvolgorde verbeteringen waren.

(Let de formele toon niet op!)

Mijn e-mail:
[...]
u kunt de gegevens voor het domein *** hier als bijlage vinden.
Op zich niets mis mee, alleen een beetje lang. Je vriend houdt van kort en bondig.

Alstublieft, meldt u elke veranderingen naar deze e-mailadres indien u er enige maakt. Dank u wel.
[...]


Na elke volgt een enkelvoud: elke verandering
Na melden zou ik eerder aan dit adres gebruiken
Ik zou enige niet gebruiken, eerder als U er een maakt Dat hangt samen met het enkelvoud van elke
Verder is de zin wat omslachtig en dat vindt je vriend blijkbaar ook: het kon korter en dat heeft hij ervan gemaakt


Verbeterde e-mail:
[...]
in bijlage vindt u de gegevens voor het domein ***.
We vragen u om alstublieft elke wijziging naar dit e-mailadres door te sturen. Dank u wel.
[...]


Dank u wel :)

Ik zie verder geen fouten in je woordvolgorde en je hebt het woordje er heel keurig gebruikt.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Plaats van het "object"

Post by Crecker » Wed Sep 23, 2015 9:22 am

Dank u wel, ngonyama! :)

Ik zie het nu dat mijn initiele vraag onjuist is... Ik wou zeggen: plaatsen jullie het object van een zin aan het begin van de zin?

Mijn vriend zegt: "in bijlage vindt u de gegevens..."
Is het belangrijk om "in bijlage" daar te plaatsen of helpt dit schema alleen maar om een duidelijkere zin te maken? Dank u wel :)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Plaats van het "object"

Post by ngonyama » Wed Sep 23, 2015 1:52 pm

Oh, I had not understood that.

If you put part of a sentence (direct / indirect / prepositional object or adverbial expression) at the front, it gets emphasized in principle
Als je een zinsdeel vooraan zet ,(lijdend, meewerkend of voorzetselvoorwerp of bijwoordelijke bepaling) legt dat er in principe nadruk op.

Ik ga naar huis.
Naar huis (!!) ga ik.

You also get inversion: ik ga --> ga ik
Je krijgt dan ook inversie: ik ga --> ga ik.

How much stress it gets, depends on what it is you put up front. If that is an adverb, there often is hardly any stress, especially if there are more adverbial expressions in the sentence.
Hoeveel nadruk dat is, hangt een beetje af van wat je vooraan zet. Als dat een bijwoord is, is er vaak niet zo veel nadruk, vooral als er nog meer bijwoorden of bijwoordelijke uitdrukkingen in de zin staan:

Ik heb gisteren met opzet zonder aarzelen iets stouts gezegd.
Gisteren heb ik met opzet zonder aarzelen iets stouts gezegd.

There are three adverbial expressions here: gisteren, met opzet and zonder aarzelen. In that case it is preferable to put gisteren up front, otherwise the sentence gets pretty messy. There is hardly any stress on gisteren here.
Er staan drie bijwoordelijke uitdrukkingen in de zi: gisteren, met opzet en zonder aarzelen. In dat geval zet je gisteren liever vooraan, anders wordt de zin zo rommelig. Er ligt dan nauwelijks nadruk op gisteren.

Adverbs and expressions with a preposition can often be put at the front without trouble, but objects can lead to ambiguity
Bijwoorden en uitdrukkingen die met een voorzetsel beginnen kunnen vaak zonder meer voorgeplaatst worden, maar voorwerpen kunnen tot dubbelzinnigheid leiden.

Ik zet de boeken op de plank.
De boeken zet ik op de plank.

This is ok. "ik" can only be subject and "zet" cannot belong to boeken because it is singular. But if the subject is "jullie" there is a problem.
Dit gaat nog, "Ik" kan alleen maar onderwerp zijn en "zet" kan niet bij boeken horen omdat het enkelvoudig is. Maar als het onderwerp "jullie" is ontstaat er soms een probleem.

Jullie zien de kinderen.
De kinderen zien jullie.

In de last sentence people would tend to see kinderen as subject, not as object, particularly in the written language. In speaking you can emphasize the kinderen part and make it clear that you mean it as strongly emphasized object.
In de laatste zin zouden mensen "kinderen" al snel als onderwerp opvatten, niet als lijdend voorwerp, met name in de schrijftaal. In de spreektaal kun je sterk het kinderen-zinsdeel benadrukken en zo duidelijk maken dat een sterk benadrukt voorgeplaatst zinsdeel is.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Plaats van het "object"

Post by Crecker » Thu Sep 24, 2015 2:37 pm

Thank you, ngonyama, you were really clear.

What I meant with my question was: do you usually tend to stress the object putting it in front of the sentence, even if you don't need to stress anything, but just to have a clearer sentence?

Your example with gisteren, met opzet and zonder aarzelen I think answers the question pretty well.

Thanks again!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Post Reply